Arc46: Guia educativa i Eines i recursos escolars i d'orientació   

Portal d'entrada  
Guia d'Orientació 
Guia i eines per a l'educador/a  
Illes Balears  
Cultura 
Món català

Eines i Recursos
de Joan Campmany
(molt complet)
  
 
Imprimir
  
Crèdits 

 
Guia educativa professional

 

Guia educativa de l'educador/a
Eines per a l'educador/a

(Referents i materials curriculars per a programació, metodologia, avaluació, orientació i tutoria)

 

- Referents educatius  
- Programació  
- Metodologia  
- Avaluació

Referents educatius
Entre parèntesi: Enllaç que ens ofereix el referent

Declaració Universal dels Drets Humans  (Xtec)
Drets dels Nins i Nines (DG de Benestar Social)
Constitució Espanyola (Universitat de Barcelona)
Estatut de les Illes Balears  (Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears)
L.O.G.S.E en castellà  (EDUCAC)
Projecte Contrareforma LOGSE en castellà i pdf (MECD)
Anàlisi d’aquest projecte I (en castellà
L.O.C.E. (BOE amb format pdf) (la qualitat l'haurà de demostrar)
Projecte Reglament Infantil i Primària en pdf (Govern IB. Conselleria d'Educació) 
Projecte Reglament Secundaria en pdf (Govern IB. Conselleria d'Educació) 
Model educatiu. Proposta 97 d'Arc-46 
 

 

Programació

Documents en format doc 6.0 o comprimits (zip):

 

 

Metodologia

Documents en format doc 6.0 o comprimits (zip)

E.S.O.: Objectius generals, metodologia i avaluació
Batxillerat: Objectius generals, metodologia i avaluació  
 

Avaluació

 

L'Avaluació 

Junta d'avaluació (Documents en doc 6.0):
    - Referents de l'avaluació per al professorat (Batxillerat) 
    - Preparació Sessió Junta Avaluació (tutor/a amb alumnes) 
    - Autoavaluació i avaluació que fa l'alumne/a  
    - Avaluació: Informacions sobre el grup (donada pel professorat) 
    - Informació requisits mínims (per a poder aprovar l'assignatura) 
    - Informació qualificació insuficient (per assignatures) 
    - Autoavaluació docent professors/es  
    - Acta de l'avaluació      

Batxillerat: Avaluació per assignatures.  Gencat (pdf)   Gencat (exe+Word) 
Departament d'Orientació: Autoavaluació 

 

Racó d'eines i recursos (documents) de l'Arc46
Per a la funció escolar (organització, direcció, orientació i tutoria)

 

Eines i recursos escolars de l'arc46

Eines d'Orientació
Guia d'Orientació
Guia Educativa (de l'Educador/a)
Recursos educatius DIM
Eines i recursos escolars propis (arc46)
Oficines d'Informació 
Calendari Escolar
Convocatòries
Convalidacions d'estudis
Documents per a descàrrega:

 

 

 

Tutories i Departament d'Orientació
Documents (doc 6.0, xls i pdf): Agrupaments (zip)
Pla del Departament d'Orientació (sols comprimit)
(amb els programes d'integració i de diversificació)
Pla del Departament d'Orientació
Pla d'Acció Tutorial (comprimit)
Pla d'Orientació acadèmica i professional (comprimit)
Pla conjunt d'Acció Tutorial i d'Orientació Acadèmica i Professional (amb les fitxes de tutoria)
Adaptacions curriculars (ACI). Guia 
Adaptacions curriculars. Fitxa General 
Adaptacions curriculars. Fitxa d'àrea
Adaptacions curriculars (ACI)
Col·legis públics 
Centres amb formació professional 2001
Iniciació Professional (Garantia) 
Cicles de Grau mitjà (CFGM) 
Cicles de Grau superior (CFGS)
Centres concertats 
Oferta Educativa CAIB pdf
Programa d'orientació
Documents (doc 6.0 i xls): Agrupaments (zip)
00 Presentació del programa Perfil 1
01a Autoestima. Explicació
01b Autoestima intrínseca  (PR1)
02 Autoestima per competències (PR2)
03 Autorretrat
04 Així em veuen els altres
05a Els valors (PR3)
05b Els meus valors
06a Les aptituds (PR4) Perfil 2
06b Les aptituds professionals 
07a Interessos professionals (PR5)
07b Els meus interessos
08 Circumstàncies familiars
09 Expedient acadèmic i rendiment
10 El meu rendiment, factor d'orientació 
11 El meu itinerari acadèmic i professional Perfil 3 
12 Actituds escolars (PR6)
13 La meva forma d'estudiar (PR7)
14a Explicació de les posicions vitals o bàsiques
14b La meva posició vital o bàsica (PR8)
15 Autobiografia
16 Posats a imaginar Perfil 4
17 M'he començat a decidir
18 Compara, contrasta, planifica
19 Resum del programa
20 Resum del programa reduït (RPR)
A9 Currículums acadèmic i professional  (PR9)
PR: Programa reduït per a alumnes d'estudis postobligatoris i adults.

Utilització i descàrrega dels documents: Aquests cursos anteriors molts d'amics i usuaris d'Arc-46 ens demanaven, per e-mail, aquests documents, que figuren al WEB en format html, en formats doc 6.0, o xls . A partir del curs 2002-03 simplificam el procediment: Els pots descarregar, obrir i utilitzar directament d'aquesta pàgina. Als documents amb extensió doc i xls el botó esquerra te'ls obri directament, metre que el dret te dona l'opció de descarregar o obrir. Als amb extensió zip el botó esquerra també te dona aquesta opció d'obrir o descarregar al teu ordinador. 

Arc46, Setembre de 2002.
Arc46, Setembre de 2007.

 

Si no trobes el recurs que has vingut a cercar ens el pots demanar. És possible que el tenguem i tel puguem proporcionar: Sol·licitud 

Recursos de l'Arc46 hostatjats a: